ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

В катедра камагра по “Горива и биоенергийни технологии” СТУДЕНТИТЕ стават СПЕЦИАЛИСТИ в областта на преработването на нефта, газа и твърдите горива до повече от 2000 продукта – горива, смазочни материали и присадки за тях; основни нефтени химикали и др. Придобиват и познания за тяхното ефективно използване в енергетиката и транспорта, за техните качества като суровини за получаване на синтетични високомолекулни съединения, като суровини за органичния синтез и др.

Магистрите притежават инженерно-технологична компетентност по приложение на съвремените знания, за изкопаемите горива, за възобновяемите горива и за смазочните материали; химията на горенето и екологията; за ефективно и щадящо околната среда управление на преработването и транспортирането на горивата в нефтопроводи и камагра голд 100 газопроводи; в химията и металургията , в превозните средства , в енергетиката , енергийната ефективност , земеделието, строителството и военната техника , във фирми за производство и търговия нефтопродукти , газ , въглища и горива.

ОСНОВНИ ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

Технология на нефта и газа
Технология на твърдите горива
Химия на горенето камагра софт и екология
Технологични изчисления
Химмотология
Нефтохимичен синтез
Производство на присадки
Алтернативни горива
Теория на термокатакитичните процеси в технологията на горивата
Основи на преработването и приложение на въглеводородните газове
Екологични проблеми в преработването на горивата и др.
През последните пет години повече от половината от завършилите “Горива и биоенергийни технологии” студенти са намерили реализация, като работещи по специалността кадри.

НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ СА В:

Компании
Лукойл; Приста ойл; Овергаз; МК Кремиковци; Верила; ИНСА Ойл; Българска камагра гел петролна рафинерия; Астрабио плант;

Лаборатории и звена на:
НЕК и “Енергопроект”; ДА “Митници”; Български институт по стандартизация; ДА “Държавен резерв”; Гражданска защита; МВР, МО, МОСВ, МАБ и др.

Търговски фирми
Петрол; Нафтекс; Shell; OMV; Ексън-Мобил; Тотал; Валволин;

ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА

Приемането супер камагра на студенти в бакалавърска степен в ХТМУ се извършва въз основа на една от следните оценки:

  1. Оценка от държавни зрелостни изпити по една от дисциплините:

химия и опазване на околната среда – за всички специалности;
математика – за всички специалности;
физика и астрономия – за всички специалности;
биология и здравно образование – за всички специалности;
Информатика и информационни технологии– за всички специалности;
български език и литература – за всички специалности;

  1. Оценка от положен конкурсен изпит по химия или математика (по избор)
  2. Оценка от олимпиади (последен кръг) или национални състезания по: химия и опазване на околната среда; природни науки и екология; физика; математика, информатика; български език и литература;
  3. Признава оценки от конкурсни изпити в други ВУ по предметите изброени по-горе

ИСТОРИЯ НА КАТЕДРАТА

Обучението по ГОРИВА в България започва през 1954 г., но Камагра меки таблетки за дъвчене още през 1956 г. е обособена самостоятелна катедра по “Технология на горивата”. Името на катедрата през годините се променя, но се запазва същността й – обучение на студентите и провеждане на научна и изследователска работа в областта на химията и преработването на нефта, въглеводородните газове и въглищата за получаване на горива, смазочни материали и индивидуални нефтени химикали. Тъй като, значителна част от завършилите тази специалност работят все повече в областта на използването на нефтопродуктите, все повече стават академичните дисциплини, описващи химията на горенето и замърсяването на околната среда, смазването и смазочните материали, присадките за горива и смазочни материали, алтернативните горива и двигатели и др. В тези области са обучени над 1500 студенти, от които около 200 чуждестранни, защитени са над 50 дисертации за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” и една дисертации за придобиване на научната степен “Доктор на техническите науки”

ПРИРОДНИ И АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА

СТУДЕНТИТЕ стават СПЕЦИАЛИСТИ камагра желе в областта на преработването на нефта, газа и твърдите горива до повече от 2000 продукта – горива, смазочни материали и присадки за тях; основни нефтени химикали и др. Придобиват и познания за тяхното ефективно използване в енергетиката и транспорта, за техните качества като суровини за получаване на синтетични високомолекулни съединения, като суровини за органичния синтез и др.

ПРИРОДНИ И СИНТЕТИЧНИ ГОРИВА

Степен “Магистър”

В учебните програми камагра ефервесцент се изучават основите на нефтената и въглищната химия, технологичната преработка на нефта, въглищата и въглеводородните газове.

Изучават се теоретичните основи на физичните и физикохимичните процеси при преработка на тези суровини, както и химията и функционалното действие на различните видове присадки към тях.

Разгледани се съвременните процеси за производството на моторни горива, смазочни материали, битуми, нефтохимични продукти и енергохимичното приложение на твърдите горива и водата, особеностите на коксохимичното производство и др.